ساخت کویل پتروشیمی امیرکبیر

ساخت کویل مربوط به SC-006 مربوط به پتروشیمی امیرکبیر به روش شکل دهی سرد