تست رینگ مبدل پتروشیمی کارون

ساخت تست رینگ مبدل  E 73535 مربوط به پتروشیمی کارون